Üldtingimused

HLÜ ERIAL üldtingimused

Üldsätted

Käesolevad Hoiu-laenuühistu ERIAL, registrikood 14411913 („HLÜ ERIAL“), üldtingimused reguleerivad HLÜ ERIAL ja liikmete vahelisi suhteid, ulatuses, mis ei ole reguleeritud HLÜ ERIAL põhikirjaga. Liikmeteks loetakse käesolevate üldtingimuste mõttes kõiki füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on HLÜ ERIAL liikmed või muud isikud, kes kasutavad, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada HLÜ ERIAL teenuseid, ulatuses, milles selliste teenuste osutamine mitteliikmetele on seaduse alusel lubatud.

Üldtingimuste eesmärgiks on kehtestada HLÜ ERIAL ja liikme vaheliste suhete põhialused, kliendikeskkonna kasutamise kord, HLÜ ERIAL ja liikme vahelise suhtlemise kord, liikmete andmete töötlemise põhimõtted ja üldised tingimused HLÜ ERIAL ja liikme vaheliste tehingute tegemisel.

Lisaks üldtingimustele lähtutakse HLÜ ERIAL ja liikme vahelistes suhetes HLÜ ERIAL finantstoodete ja -teenuste tingimustest, HLÜ ERIAL hinnakirjast, HLÜ ERIAL ja liikme vahel eraldi kokku lepitud tehingutingimustest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

Üldtingimusi kohaldatakse ka enne nende jõustumist tekkinud ning üldtingimuste jõustumise hetkel kehtivatele HLÜ ERIAL ja liikme vahelistele õigussuhetele.

Üldtingimuste, pakutavate finantsteenuste tingimustega ning hinnakirjaga on võimalik tutvuda HLÜ ERIAL kliendikeskkonnas, kontoris ja veebilehel.

Kliendikeskkonna kasutamise kord

HLÜ ERIAL kliendina registreeruda sooviv isik edastab vastavasisulise avalduse HLÜ ERIAL veebilehekülje vastava alamlehekülje kaudu. Avaldus tuleb allkirjastada digitaalselt (digi-ID või mobiil-ID-ga). Elektrooniliselt esitatav taotlus on ühtlasi ka taotlus liikmeks saamiseks HLÜ põhikirjas toodud tingimustel. Taotluse läbivaatamine ja taotleja kasutaja ja liikmena registreerimine toimub 10 (kümne) päeva jooksul.

HLÜ ERIAL kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, tuvastab isiku vastavalt tingimuste p-s 3 sätestatule ja kinnitab registreeringu. Kinnitatud kasutaja saab õiguse logida kliendikeskkonna sisse, kasutades registreerimisel määratud kasutajatunnust ja ID-kaarti.

Alates liikmeks vastuvõtmist (vastavate andmete ja dokumentide esitamist, liikmemaksu tasumist ja andmete ja dokumentide õigsuse ja vastavuse kinnitamist HLÜ ERIAL poolt) on liikmel õigus kasutada kliendikeskkonna HLÜ ERIAL teenuste kasutamiseks vastavalt põhikirjale.

Iga kliendikeskkonna kasutajana registreeritud ja liikmena vastu võetud isik annab HLÜ ERIAL juhatusele volituse liikme nimel ja tema esindajana teha HLÜ ERIAL juhtimise ja tegevuse korraldamiseks toiminguid ja samme omal äranägemisel, sealjuures võtta vastu otsused HLÜ ERIAL üldkoosolekul lähtudes HLÜ ja liikmete parimatest huvidest. Volitus allkirjastatakse digitaalselt ja see kehtib tähtajatult, või kuni liikme liikmelisuse lõppemiseni kooskõlas HLÜ ERIAL põhikirja või seadusega.

HLÜ ERIAL kliendikeskkonna kasutamisel kohalduvad kõik antud üldtingimustes toodud sätted. Sõltumata liikme liikmelisuse kehtivusest on HLÜ ERIAL juhatusel õigus omal äranägemisel lõpetada liikme kasutajastaatuse või kasutaja õigusi piirata igal ajal põhjust andmata, teatades sellest käesolevates üldtingimustes kirjeldatud korras.

Tuvastamine

HLÜ ERIAL tuvastab liikme ja tema esindaja isikusamasuse kooskõlas HLÜ ERIAL poolt kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korraga ning seaduses sätestatud nõuetega. Liige ja tema esindaja on kohustatud oma isikusamasuse tuvastamiseks ja kontrollimiseks esitama HLÜ ERIAL poolt nõutavad andmed ja dokumendid.

Füüsilise isiku isikusamasus tuvastatakse HLÜ ERIAL poolt määratud isikut tõendavate dokumentide alusel.

Juriidilise isiku isikusamasus tuvastatakse vastava registri väljavõtte, registreerimistunnistuse ja/või muude HLÜ ERIAL poolt aktsepteeritavate dokumentide alusel.

Kui punktis Juriidilise isiku isikusamasus tuvastatakse vastava registri väljavõtte, registreerimistunnistuse ja/või muude HLÜ ERIAL poolt aktsepteeritavate dokumentide alusel. viidatud dokumentides toodud andmed ei ole juriidilise isiku isikusamasuse tuvastamiseks ja kontrollimisel HLÜ ERIAL hinnangul piisavad, võib HLÜ ERIAL nõuda täiendavate andmete ja dokumentide esitamist (nt põhikiri, andmed juhtorganite liikmete ja asukoha kohta). Samuti on HLÜ-l ERIAL õigus nõuda andmete esitamist juriidilise isiku asutajate, aktsionäride, osanike või liikmete ja tegelike kasusaajate kohta.

Liikme või tema esindaja edaspidine tuvastamine võib toimuda HLÜ ERIAL poolt aktsepteeritud tehniliste sidekanalite vahendusel (sh kliendikeskkonna vahendusel).

Esindamine

Füüsiline isik teeb tehinguid isiklikult või esindaja kaudu. HLÜ ERIAL nõudmisel peab füüsilisest isikust liige tegema tehingu isiklikult.

Juriidiline isik teeb tehinguid seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu. HLÜ ERIAL nõudmisel peab juriidilisest isikust liige tegema tehingu oma seadusjärgse esindaja kaudu.

Esindaja esindusõigust tõendav dokument peab olema HLÜ ERIAL nõutud vormis. HLÜ ERIAL võib nõuda, et esindajale antud volikiri on notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud vormis. Liige peab viivitamatult HLÜ-d ERIAL teavitama volikirja tagasivõtmisest ja kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul, kui vastav info on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.

HLÜ ERIAL ei pea vastu võtma esindusõiguse tõendamiseks esitatud dokumenti, milles esindusõigus ei väljendu üheselt ja arusaadavalt ja/või millest ei tulene üheselt ja arusaadavalt esindatava tahe.

Nii füüsilisest kui juriidilisest isikust liige

Nõuded dokumentidele

HLÜ ERIAL nõudmisel liige on kohustatud esitama HLÜ-le ERIAL originaaldokumendid või dokumendi notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopia. Dokumentide originaalid edastatakse tähitud postiga või HLÜ ERIAL kontoris. Dokumentide koopiaid saab esitada kliendikeskkonna vahendusel või e-posti teel.

HLÜ-l ERIAL on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokument oleks legaliseeritud või kinnitatud apostilliga.

Võõrkeelse dokumendi korral on HLÜ-l ERIAL õigus nõuda dokumendi tõlget eesti või vene keelde või mõnda muusse HLÜ ERIAL poolt aktsepteeritud keelde. HLÜ ERIAL nõudmisel peab vastava tõlke olema teinud vandetõlk või tõlkija, kelle allkirja õigsus on notariaalselt kinnitatud.

Liige kannab kõik kulud, mis kaasnevad dokumentide koostamise, notariaalse kinnitamise või tõestamisega, apostilliga kinnitamisega või legaliseerimisega.

HLÜ-l ERIAL on õigus eeldada, et liikme poolt esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige.

Kui liige on esitanud dokumendi, mis ei vasta HLÜ ERIAL nõuetele või mille ehtsuses, kehtivuses või täielikkuses HLÜ ERIAL kahtleb, võib HLÜ ERIAL liikmelt nõuda lisadokumentide ja andmete esitamist või jätta liikme korraldus täitmata.

Allkirjastamine

HLÜ ERIAL aktsepteerib liikme või tema esindaja omakäelist allkirja ja digiallkirja, mis on antud, kasutades HLÜ ERIAL nõuetele vastavat sertifikaati.

HLÜ ERIAL võib nõuda, et tehingu osaline annab omakäelise allkirja HLÜ ERIAL kontoris või kinnitab allkirja notariaalselt.

Suhtlemine HLÜ ERIAL ja liikme vahel

Info vahetamine HLÜ ERIAL ja liikme vahel toimub eesti või vene keeles, kui liikmega pole kokku lepitud teisiti.

HLÜ ERIAL edastab liikmele infot HLÜ ERIAL kliendikeskkonnas, kontoris, HLÜ ERIAL veebileheküljel, samuti posti, e-kirja, SMS-i või muu sidevahendi või massimeedia kaudu.

HLÜ ERIAL poolt liikmele, liikme esindajale või muule liikme nimel teate vastuvõtmiseks õigustatud isikule posti, e-kirja või muu sidevahendi teel saadetud teade loetakse liikme poolt kättesaaduks ja HLÜ ERIAL vastav informeerimiskohustus täidetuks, kui teade on edastatud liikme või tema esindaja poolt HLÜ-le ERIAL viimasena teatatud või rahvastikuregistris, äriregistris või muus andmekogus sisalduval kontaktaadressil (sh e-posti aadressil) või sidevahendi numbril. Posti teel, e-posti, või muu sidekanali kaudu saadetud teade loetakse liikme poolt kättesaaduks viiendal kalendripäeval arvates postitamise või teate edastamise kuupäevast.

Liige on kohustatud HLÜ-lt ERIAL saadud teatises või mistahes dokumendis esitatud info õigsust viivitamatult kontrollima ning ebatäpsuste avastamisel sellest HLÜ-d ERIAL koheselt teavitama.

Liikmel on võimalus edastada HLÜ-le ERIAL infot HLÜ ERIAL kliendikeskkonna kaudu, samuti kontoris, telefoni kaudu, e-posti teel ja muul kokkulepitud viisil.

Liige on kohustatud viivitamatult HLÜ-d ERIAL informeerima asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada HLÜ-ga ERIAL sõlmitud lepingu täitmist, samuti nendest tähtsust omavatest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes HLÜ-ga ERIAL sõlmitud lepingus või HLÜ-le ERIAL esitatud dokumentides fikseeritud andmetega (nt nime, aadressi, sidevahendi numbri, tegevusala, tegeliku kasusaaja või esindajate andmete muutumisest, volituste lõppemisest jne). Juriidiline isik peab informeerima HLÜ-d ERIAL ka ümberkujunemisest, ühinemisest, jagunemisest, pankroti väljakuulutamisest, sundlõpetamise- või likvideerimismenetluse alustamisest või registrist kustutamisest.

Teatamiskohustus kehtib ka siis, kui teatamisele kuuluva asjaolu kohta on tehtud kohtulahend, kanne avalikku registrisse või on andmed selle kohta avaldatud massiteabevahendite kaudu.

Kui liige ei ole eeltoodud teatamiskohustust täitnud, eeldab HLÜ ERIAL tema valduses olevate andmete õigsust.

Andmete töötlemine

HLÜ ERIAL haldab liikmete isikuandmeid ja muud teavet sisaldavat andmebaasi, mis kajastab eelkõige liikmete järgmisi isikuandmeid:

ees- ja perekonnanimi;

sünniaeg;

elukoht ja/või asukoht;

sidevahendid (telefon, e-post jne);

suhtluskeel;

pangakonto andmed;

isikut tõendava dokumendi andmed;

muu teave, mida liige on HLÜ-le ERIAL esitanud või mida HLÜ ERIAL on omal algatusel kogunud oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

HLÜ ERIAL võib töödelda muud liikmega seotud teavet, kui selleks on põhjendatud vajadus seoses lepingute täitmisega ja kui selliste andmete töötlemine ei ole seadusega vastuolus.

Hetkel, mil isik on astunud HLÜ ERIAL liikmeks, loetakse, et liige on andnud HLÜ-le ERIAL nõusoleku isikuandmete töötlemiseks (sh liikme isikuandmete edastamiseks ja avalikustamiseks).

HLÜ ERIAL töötleb liikmete isikuandmeid oma teenuste osutamiseks ning kohalduvast õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks. HLÜ ERIAL töötleb liikme isikuandmeid peamiselt lepinguliste kohustuste täitmiseks:

tagada liikme isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine ning hilisem identifitseerimine;

tagada lepinguliste kohustuste viivitamatu nõuetekohane täitmine;

analüüsida liikme rahulolu, et tõhustada toodete ja teenuste arendamist ja turundust.

HLÜ ERIAL võib töödelda liikmete isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (mh kui HLÜ-l ERIAL on tekkinud liikme eest maksude kinnipidamise kohustus ja raamatupidamisseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks).

Isikuandmete vastutav töötleja on HLÜ ERIAL, e-post info@erial.ee.

HLÜ ERIAL võtab liikmete isikuandmete töötlemisel kasutusele kõik seadusega ettenähtud hoolsus- ja turvameetmed, tagamaks, et liikmete isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgipäraselt, ja kaitsmaks liikmete isikuandmeid tahtmatu või loata kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest.

HLÜ ERIAL võimaldab liikme isikuandmetele juurdepääsu üksnes oma töötajatele, kellel on konfidentsiaalsuskohustus ning kolmandale isikule, kes töötleb andmeid HLÜ ERIAL nimel ja kellel on konfidentsiaalsuskohustus.

HLÜ ERIAL võib edastada liikmete isikuandmeid kooskõlas lepingutingimuste ja seadusega, eelkõige:

kolmandatele isikutele, kes täidavad HLÜ ERIAL antud töötlemisülesandeid;

isikutele, kelle majandus- ja kutsetöö hõlmab inkassoteenuseid ja muid sellega seotud teenuseid liikme lepingulis(t)e võlgnevus(t)e sissenõudmiseks;

isikutele, kellele HLÜ ERIAL peab liikme isikuandmed edastama seaduse alusel;

isikule, kes osutab HLÜ-le ERIAL raamatupidamisteenuseid, samuti isikutele, kes osutavad õigusabi seoses liikmetega sõlmitud lepingutega.

Kõigil muudel juhtudel on HLÜ-l ERIAL õigus edastada liikme isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada liikmetega sõlmitud lepingute täitmine ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega.

Kõigi kolmandate isikutega, kellele liikme isikuandmed edastatakse, (volitatud töötleja) sõlmitakse nõuetekohane leping. Enne andmete edastamist volitatud töötlejale hinnatakse volitatud töötleja poolt isikuandmete kaitse tagamiseks piisavate organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete rakendamist.

Liige nõustub edastama HLÜ-le ERIAL kõik nõutavad isikuandmed, mis peavad olema õiged, kehtivad ja täielikud.

Liige nõustub HLÜ-d ERIAL viivitamata teavitama isikuandmete muudatustest, samuti isikuandmete ebaõigsusest või kehtetusest, esitades HLÜ-le ERIAL ebaõigete ja/või kehtetute isikuandmete asendamiseks ka õiged ja kehtivad isikuandmed.

Liige võib HLÜ-lt ERIAL igal ajal nõuda teavet HLÜ ERIAL poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta ja isikute kohta, kellele HLÜ ERIAL on liikme isikuandmeid edastanud. Selleks esitab liige HLÜ-le ERIAL kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. HLÜ ERIAL rahuldab taotluse viie tööpäeva jooksul pärast liikmelt taotluse saamist. HLÜ ERIAL võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses.

Liige võib nõuda, et HLÜ ERIAL lõpetaks isikuandmete töötlemise, ja HLÜ ERIAL peab liikme isikuandmete töötlemise lõpetama, kui liige on nõuetekohaselt täitnud kõik HLÜ-ga ERIAL sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused ning liikme lepingud HLÜ-ga ERIAL lõpetatakse.

Liikmete isikuandmeid säilitatakse seadusest tuleneva tähtaja jooksul. Pärast seda isikuandmed hävitatakse viisil, mis vastab kohalduva õiguse nõuetele.

Liikmel on õigus igal ajal esitada kaebus HLÜ ERIAL tegevuse peale järelevalveasutusele.

Lepingute sõlmimine

HLÜ ERIAL ja liikme vahelised lepingud sõlmitakse kirjalikult või muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi.

HLÜ ERIAL on õigus otsustada, kellega leping sõlmida ning HLÜ-l ERIAL on õigus keelduda liikme või tema esindajaga mistahes lepingu sõlmimisest.

Eelkõige on HLÜ-l ERIAL õigus keelduda liikmega lepingu sõlmimisest, kui isik või temaga seotud isik:

ei esita piisavalt andmeid või dokumente enda või selle isiku identifitseerimiseks, kelle huvides ta tegutseb;

on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud HLÜ-le ERIAL ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldunud andmete esitamisest;

on esitanud HLÜ-le ERIAL dokumendi, mis on võltsimistunnustega või ei vasta muul põhjusel HLÜ ERIAL nõuetele;

ei ole HLÜ ERIAL nõudmisel esitanud oma rahaliste vahendite seadusliku päritolu tõendamiseks piisavalt andmeid ja dokumente või HLÜ-l ERIAL on tema suhtes rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus (sh variisikuks olemine või variisiku kasutamine);

on HLÜ-le ERIAL teadaoleva info põhjal seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga või terrorismi rahastamisega;

on või on olnud kõrgel riiklikul ametikohal (riikliku taustaga isik) riigis, millel on kõrge korruptsioonitase;

on HLÜ ERIAL rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise meetmete alusel kõrge riskiga isik või tegutseb kõrge riskiga tegevusalal;

on võlgnevuses HLÜ ERIAL ees;

on tekitanud HLÜ-le ERIAL olulise kahju või reaalse ohu sellise kahju tekkeks.

Üldtingimuste tähenduses on:

füüsilise isikuga seotud isikuteks:

füüsilised ja juriidilised isikud, kelle volitatud esindajaks isik on;

juriidilised isikud, kelle nõukogu, juhatuse, muu juhtorgani liikmeks isik on;

juriidilised isikud, kelle osadest, aktsiatest või häältest 10% või enam kuulub isikule.

juriidilise isikuga seotud isikuteks:

füüsilised isikud, kes on juriidilise isiku nõukogu, juhatuse või muu juhtorgani liikmed või volitatud esindajad;

füüsilised ja juriidilised isikud, kes omavad 10% või enam osadest, aktsiatest või häältest juriidilises isikus.

HLÜ-l ERIAL on õigus lepingu sõlmimisest keelduda, kui isiku suhtes kuuluvad rakendamisele rahvusvahelised sanktsioonid.

Lepingu sõlmimisest keeldumisel kaalub HLÜ ERIAL igakülgselt kõiki asjaolusid ja langetab otsuse lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

Rahaliste kohustuste täitmise tähtajad

Intresside arvestamise ning tasumise tähtaeg ning lepingutest tulenevate maksete tähtajad on sätestatud graafikutes, mis lepingute lahutamata osaks.

Liikme korraldused

HLÜ-ga ERIAL sõlmitud lepingu raames mistahes tehingu tegemiseks esitab liige või tema esindaja HLÜ-le ERIAL korraldusi, mille esitamise võimalus on vastava teenuse lepinguga ette nähtud.

Korralduse esitaja peab korralduse esitamise õigust HLÜ-le ERIAL aktsepteeritaval viisil tõendama. HLÜ-l ERIAL on õigus keelduda tehingu tegemisest, kui tekib kahtlus, et korralduse esitaja ei ole selleks õigustatud. HLÜ ERIAL ei vastuta sellisel juhul tehingu tegemisest keeldumise tõttu tekkinud kahju eest.

Korraldus tehingu tegemiseks esitatakse HLÜ-le ERIAL kirjalikult või muul poolte vahel kokku lepitud viisil.

HLÜ-l ERIAL on õigus eeldada, et vastava teenuse lepingu kohaselt talle esitatud korraldus vastab liikme tahtele.

HLÜ ERIAL võtab täitmisele ainult sellised korraldused, mis on HLÜ ERIAL nõuete kohaselt vormistatud ja edastatud, üheselt mõistetavad ning täidetavad. Ebaselguste korral on HLÜ ERIAL õigus nõuda liikmelt lisainformatsiooni või -dokumente ning kuni nende saamiseni korralduse täitmine edasi lükata.

HLÜ ERIAL võib olukorras, kus liikmelt täiendavate juhiste saamine on raskendatud või võimatu, liikme korraldusest kõrvale kalduda, kui see HLÜ ERIAL hinnangul on liikme huvides vajalik ning kui HLÜ ERIAL võib vastavalt asjaoludele eeldada, et liige kiidaks sellise tegevuse heaks.

Liige on kohustatud looma kõik temast olenevad eeldused ja tingimused, mis on vajalikud tema korralduse täitmiseks.

HLÜ-l ERIAL on õigus liikme poolt telefoni või muu sidevahendi teel edastatavad korraldused ja teated salvestada ning vajadusel kasutada vastavaid salvestisi korralduse või teate tõendamiseks.

HLÜ ERIAL täidab korraldused vastava teenuse kasutamiseks sõlmitud lepingus märgitud tähtaja jooksul.

Liikmel on õigus korraldus tagasi võtta, kuni HLÜ ERIAL ei ole seda täitnud või võtnud endale selle täitmiseks kohustusi kolmandate isikute ees. HLÜ-l ERIAL on õigus keelduda täitmiseks võetud korralduse tühistamisest.

TEAVE TEHINGUTE KOHTA

Liikmel on õigus saada teavet oma tehingutega seotud andmete ja dokumentide kohta, esitades vastava nõudmise kirjalikult taasesitatavas vormis HLÜ ERIAL e-posti aadressile info@erial.ee. HLÜ ERIAL vastab liikme päringule hiljemalt 1 tööpäeva jooksul alates päringu kättesaamisest.

HLÜ ERIAL dokumenteerib kõik liikme arvel tehtud tehingud ja säilitab neid andmeid vastavalt õigusaktides sätestatule.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks võib HLÜ ERIAL:

kontrollida regulaarselt liikme ja tema esindajate isikusamasuse tuvastamise aluseks olevaid andmeid ja nõuda liikmelt lisadokumentide esitamist;

tuvastada ja kontrollida igal ajal liikme, liikme esindaja ja/või tegelik kasusaaja isikusamasust;

kehtestada ajutisi või alalisi piiranguid teenuste kasutamisele;

nõuda dokumente ja andmeid liikme tegevuse kohta, sealhulgas andmeid liikme lepingupartnerite, käibe, välismaksete, sularahatehingute ja sularahata tehingute osakaalu kohta, samuti andmeid tehingu eesmärgi, olemuse ja liikme vara päritolu kohta;

nõuda liikmelt tehingute aluseks olevaid dokumente (nt. müügi‐, üüri‐, tarnelepinguid, kaubaga seotud dokumente vms), samuti andmeid või dokumente tehingu vastaspoole, tegeliku kasusaaja või muu tehinguga seotud isiku kohta;

nõuda liikmelt kõigi muude andmete esitamist ning toimingute tegemist, mida HLÜ ERIAL peab vajalikuks seadustes ja sise-eeskirjades sätestatud hoolsusmeetmete täitmiseks.

Teenustasud ja võlgnevused

Liige on kohustatud tasuma lisaks liikmemaksule ka HLÜ ERIAL poolt osutatud teenuste ees tasu, mis on määratud vastavas lepingus või HLÜ ERIAL hinnakirjas.

Liige on kohustatud hüvitama HLÜ ERIAL kulud, mis tulenevad liikme huvides tehtud toimingutest ning tehingutest. Liige hüvitab sellised kulud vastavalt tegelikele kulutustele. Liikmel on õigus sellisel juhul nõuda HLÜ-lt ERIAL vastavate arvete esitamist.

Kui liige jätab HLÜ ERIAL ees oma kohustused täitmata, kohustub liige maksma HLÜ-le ERIAL viivist ja/või leppetrahvi lepingus või HLÜ ERIAL hinnakirjas määratud ulatuses. HLÜ arvestab viivist võlgnevuse tekkimise päevast kuni võlgnevuse tasumise päevani.

HLÜ ERIAL võib pidada kinni teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused liikme poolt HLÜ-s ERIAL avatud hoiuselt.

HLÜ-l ERIAL on õigus loovutada oma nõudeid liikme vastu kolmandale isikule, kui seadusest ei tulene teisiti.

Vastutus

HLÜ ERIAL ja liige täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt, heas usus ja mõistlikult, järgides hoolsuse nõudeid ning arvestades tavasid ja praktikat.

HLÜ ERIAL ja liige vastutavad kohustuse süülise rikkumise eest. Kumbki pool vastutab vaid otsese varalise kahju eest, mille ta on tekitanud teisele poolele oma kohustuse mittekohase täitmise või täitmata jätmisega. Eeltoodud piirang ei kehti, kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu, samuti juhul, kui seaduse imperatiivsest sättest või poolte kokkuleppest tuleneb otseselt teisiti.

Kui liige kasutab oma õiguste teostamisel või kohustuste täitmisel esindajat või kui kolmas isik täitis liikme kohustust tema nõusolekul, vastutab liige selle isiku tegevuse ja tema poolt tekitatud kahju eest.

Kui liige on jätnud täitmata HLÜ ERIAL informeerimise kohustuse, vastutab HLÜ ERIAL sellest tuleneva kahju eest üksnes juhul, kui kahju tekkis HLÜ ERIAL raske hooletuse tõttu.

HLÜ ERIAL ja liige ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust. Vääramatuks jõuks on asjaolu, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada ning millega arvestamist või mille vältimist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata, sealhulgas:

tema tegevuse seadusevastane häirimine kolmanda isiku poolt;

muu sündmus, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada.

HLÜ ERIAL ei vastuta kolmanda isiku teenuste eest, mida ta vahendab.

HLÜ ERIAL ei vastuta kahju eest, mis võib liikmele tekkida:

valuutavahetuskursi muutumise tõttu;

hoiule antud eseme väärtuse vähenemise tõttu.

Üldtingimuste ja hinnakirja muutmine

HLÜ-l ERIAL on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ja hinnakirja. HLÜ ERIAL teatab üldtingimuste ja hinnakirja muudatustest liikmele HLÜ ERIAL kontoris, veebilehel või muul HLÜ ERIAL poolt valitud viisil (nt. posti või e-posti teel või üleriigilise levikuga päevalehe kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.

Kui liige ei ole muudatustega nõus, on tal õigus vastav leping üles öelda, teatades üldtingimuste punktis HLÜ-l ERIAL on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ja hinnakirja. HLÜ ERIAL teatab üldtingimuste ja hinnakirja muudatustest liikmele HLÜ ERIAL kontoris, veebilehel või muul HLÜ ERIAL poolt valitud viisil (nt. posti või e-posti teel või üleriigilise levikuga päevalehe kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist. nimetatud tähtaja jooksul sellest HLÜ-le ERIAL kirjalikult või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ja täites kõik oma lepingulised kohustused HLÜ ERIAL ees.

Üldtingimuste punktis HLÜ-l ERIAL on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ja hinnakirja. HLÜ ERIAL teatab üldtingimuste ja hinnakirja muudatustest liikmele HLÜ ERIAL kontoris, veebilehel või muul HLÜ ERIAL poolt valitud viisil (nt. posti või e-posti teel või üleriigilise levikuga päevalehe kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist. toodud etteteatamistähtaega ei kohaldata juhul, kui muudatuse on tinginud teenuste hinna alandamine, muude lepingu tingimuste liikmele soodsamaks muutumine (sh. Liikmele täiendavate õiguste andmine) või uute teenuste lisandumine hinnakirja.

Kui liige ei kasuta üldtingimuste punktis Kui liige ei ole muudatustega nõus, on tal õigus vastav leping üles öelda, teatades üldtingimuste punktis HLÜ-l ERIAL on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ja hinnakirja. HLÜ ERIAL teatab üldtingimuste ja hinnakirja muudatustest liikmele HLÜ ERIAL kontoris, veebilehel või muul HLÜ ERIAL poolt valitud viisil (nt. posti või e-posti teel või üleriigilise levikuga päevalehe kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist. nimetatud tähtaja jooksul sellest HLÜ-le ERIAL kirjalikult või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ja täites kõik oma lepingulised kohustused HLÜ ERIAL ees. toodud õigust leping üles öelda, loetakse, et ta on tehtud muudatustega nõustunud.

Lepingu erakorraline ülsesütlemine

Poolel on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele vähemalt 1 (üks) kuu ette, kui seaduses ei ole sätestatud lühem etteteatamistähtaeg.

HLÜ-l ERIAL on õigus leping mõjuval põhjusel ühepoolselt üles öelda.

Mõjuva põhjusega on tegemist eelkõige siis, kui:

Liige või temaga seotud juriidiline isik on rikkunud kohustust, mille täpne järgimine on lepingu täitmise jätkamisel HLÜ ERIAL huvi püsimise eelduseks;

HLÜ ERIAL kahtlustab liiget rahapesus või terrorismi rahastamises;

Liikme või temaga seotud isiku osas on kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid või on alust kahtlustada et liikme tehing rikub rahvusvahelist sanktsiooni või muud riiklikku tehingupiirangut;

liige nõuab enda isikuandmete töötlemise lõpetamist või piirab seda ning HLÜ hinnangul on liikmele teenuste osutamise eeltingimuseks HLÜ õigus töödelda liikme isikuandmeid vastavalt üldtingimustele ja/või liikmeandmete töötlemise põhimõtetele

Liige on tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata oma olulise kohustuse, mis tuleneb HLÜ-ga ERIAL sõlmitud lepingust;

Liige on jätnud täitmata oma mistahes kohustuse, mis tuleneb HLÜ-ga ERIAL sõlmitud lepingust ja see asjaolu annab HLÜ-le ERIAL mõistliku põhjuse eeldada, et liige ei täida ka edaspidi oma lepingulisi kohustusi;

Liige on oma tegevuse või tegevusetusega tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustanud HLÜ-le ERIAL kahju või reaalse ohu kahju tekkeks;

Aset on leidnud sündmus, mis HLÜ põhjendatud arvamuse kohaselt võib takistada liiget nõuetekohaselt oma lepingulisi kohustusi täitmast või avaldab olulist kahjulikku mõju liikme äritegevusele või finantsseisundile;

Lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalve asutus;

Liige on surnud.

Enne lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub HLÜ ERIAL põhjalikult kõiki asjaolusid ja langetab otsuse, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

Vaidluste lahendamine

Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

Liikmel on õigus esitada kaebus suuliselt HLÜ ERIAL kliendikeskkonna vahendusel, HLÜ ERIAL kontoris, kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis e-kirja teel. Liige on kohustatud oma kaebuses välja tooma selle aluseks olevad asjaolud, põhjendused ja dokumendid, mille alusel kaebus esitatakse.

Liikme suuline kaebus lahendatakse üldjuhul suuliselt. Kui liikme kaebust ei ole võimalik koheselt suuliselt lahendada, sest see vajab põhjalikumat analüüsi või asjaolude põhjalikumat tuvastamist, teeb kaebuse vastu võtnud isik liikmele ettepaneku esitada kaebus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

HLÜ ERIAL lahendab kaebuse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates selle saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud tähtaja jooksul lahendada, teavitab HLÜ ERIAL liiget vastavast asjaolust ning täiendavast vastamise tähtajast.

HLÜ ERIAL vastab liikme kaebusele üldjuhul kirjalikult taasesitatavas vormis vastuse, v.a kui liikme kaebus on suuline.

Kui kaebuse lahendamisel jääb HLÜ ERIAL liikmega eriarvamusele või liikmega ei saavutata kompromissi, siis on liikmel õigus pöörduda kohtusse.

Vaidlused lahendatakse Eesti õiguse alusel.

Kinnitatud üldkoosoleku 03.07.2018.a otsusega.