Konto ja kaardi tingimused

Avage ERIALi konto ja võtke vastu raha
tellijatelt ja ettevõtetelt ükskõik millisest riigist maailmas
Avada konto

Kaardi tingimused

TÄHTIS TEAVE: Käesolevad tingimused (“Leping”) reguleerivad punktis 1 määratletud makseteenuseid, mida osutab Prepaid Financial Services Ltd, 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT, kelle andmed on toodud punktis 2 (“meie”, “meid”, “meile kuluv”) isikutele, kelle taotluse oleme kinnitanud (“Klient”, “teie”, “teile kuuluv”). Suure algustähega sõnu kasutatakse tähenduses, mis on omistatud sellistele sõnadele kas esmakordsel esinemisel käesolevas Lepingus või punktis 1. Käesolev Lepingu sisaldab meie Puutumatusnormide tingimusi.

Oma Kaarti aktiveerides kinnitate, et olete lugenud ja mõistate käesoleva Lepingu tingimusi (saate Lepingu koopia soovi korral alati alla laadida ja salvestada). Samal ajal hakkab kehtima ka käesolev Leping ning kehtib kuni tühistamiseni vastavalt punktile 10 või lõpetamiseni vastavalt punktile 12. Jätame endale õiguse käesolevat Lepingut muuta, teatades sellest teile 2 kuud ette vastavalt punktile 18. Kui me seda teeme, võite lõpetada käesoleva Lepingu viivitamatult ja tasuta enne muutmisettepanekute jõustumist; vastasel juhul loetakse teid pärast 2-kuulise etteteatamise möödumist parandustega nõustunuks. Sellele vaatamata nõustute, et Kohaldatava Vahetuskursi muudatusi tohib rakendada vastava Tehingu ajal koheselt ning Makseteenuse vahendusel noteeritud määras. Palun lugege enne oma Kaardi aktiveerimist läbi ka punktis 11 sätestatud tagasimakse tingimused, pöörates tähelepanu kõikidele tasudele, mis tagasimaksega kaasnevad.

Suhtleme teiega inglise keeles (s.o. keeles, milles käesolev Leping teie Konto registreerimisel teiega sõlmiti). Teie Tehingutega seotud kõige olulisem info saadetakse teile e-posti aadressile, mille olete meie juures registreerinud ja/või teie Kontole. Pääsete sellele infole alati ligi ning saate seda alati alla laadida ja printida, logides sisse oma Kontole. Lisaks nõustute, et võime edastada teile aeg-ajalt teateid või muud informatsiooni, postidades seda teie Kontole, saates e-kirjaga teie registreeritud e- posti aadressile, kirja teel teie registreeritud füüsilisele aadressile, helistades teile või saates teile mobiilseid tekstisõnumeid. E-posti aadressile saadetud teated ja mobiilsed tekstisõnumid loetakse kätte toimetatuks 24 tunni jooksul pärast saatmist, va juhul, kui saatjale tuleb teade kehtetu e-posti aadressi kasutamisest. Tähitud kirjaga saadetud teated loetakse kätte toimetatuks kolme päeva möödudes nende teele saatmisest. Meiega saab ühendust vastavalt punktis 2 toodud juhistele.

Võite paluda meilt koopiaid seadusega ette nähtud avalikustamise nõuetega hõlmatud teabest (sh käesolevast Lepingust) punktis 2 toodud kontaktandmeid kasutades ning me anname teile vastava info vormis, mis võimaldab salvestamist viisil, mis lubab saadud infole tulevikus ligi pääseda ajaperioodi vältel, mis on vastava info suhtes asjakohane ning mis võimaldab näiteks meie veebisaidi või teie Konto kaudu salvestatud või e-maili teel saadetud info muutusteta reprodutseerimist.

1. Mõisted ja tõlgendamine

Kõik käesolevas dokumendis kasutatud suurtähega algavad mõisted on määratletud käesolevas punktis ‘Mõisted ja tõlgendamine’.

"Konto" või "E-rahakott" meis süsteemis asuv andmekonto, kuhu salvestame teie konto ‘Vabad Vahendid’, ‘Tehingu Andmed’ ja aeg-ajalt ka muid andmeid;
"Konto Sulgemistasu" mõiste sisu on määratletud lisatud ‘Tehingu tasude ja limiitide loetelus’;
"Kontoteabe Teenus" tähendab online-teenust, mis pakub konsolideeritud teavet makseteenuse kasutaja teise makseteenuse pakkuja või teiste makseteenuste pakkujate juures asuva ühe või mitme maksekonto kohta;
"Kontoteabe Teenuse Pakkuja" või "AISP" Kontoteabe teenuse pakkuja;
"Teine Kaardikasutaja" vajadusel tähistab Lisakaarti kasutavat isikut;
"Kehtiv vahetuskurss" vahetuskurss, mis on toodud meie veebilehel: https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates.
"ATM" Sularahaautomaat on elektrooniline telekommunikatsiooniseade, mis võimaldab klientidel teha finantstehinguid, eelkõige võtta välja sularaha inimese – kassapidaja, pangaametniku või telleri – abita;
"Volitatud Isik" tähistab isikut, keda olete meid volitanud oma Konto juurde lubama;
"Vabad Vahendid" meie poolt teile väljastatud e-raha summa, mida pole veel kasutatud ega teile tagasi makstud;
"Tööpäev" E – R, 09.00 kuni 17.00 GMT, va Ühendkuningriigi panga puhkepäevad ja riigipühad;
"Kaart" meie väljastatud ja teie kontoga seotud ettemaksuga Mastercard, mida saab kasutada teie Vabade Vahendite kasutamiseks kõikjal, kus Mastercard on maksevahendina aktsepteeritud;
"Kaardi asendustasu" mõiste sisu on määratletud lisatud ‘Tehingu tasude ja limiitide loetelus’;
"Kaardi-süsteem" meie poolt väljastatud Kaardi maksesüsteemi operaator
"Hoolsusmeetmed" taustakontrolli meetmed, mida oleme kohustatud rakendama, et tuvastada oma Klientide isikusamasus;
"Kliendi Rahaliste Vahendite Konto" eraldi pangakonto, kus me hoiame teie ‘Vabadele Vahenditele’ vastavaid rahalisi vahendeid kooskõlas 2011. aasta e-raha eeskirjades sätestatud kaitsemeetmetega;
"Otsekorraldus" teie ja meie vahel kokku lepitud automatiseeritud makseviis eesmärgiga saata raha organisatsioonidele vastavalt teie poolt sellise organisatsiooniga sõlmitud otsekorralduslepingule, mis määrab kindlaks maksete sageduse ja summa;
"E-raha" meie poolt teie Kontole väljastatud rahaline väärtus pärast teie nimel rahaliste vahendite vastuvõtmist meie ‘Kliendi Rahaliste Vahendite Kontole’; võrdub vastu võetud rahaliste vahendite summaga;
"Euroopa majanduspiirkond" ehk "EEA" mõiste tähistab Euroopa Liidu ("EL") liikmesriike pluss Islandit, Liechtensteini ja Norrat;
"Tasud" teie poolt Makseteenuste kasutamise eest makstavad tasud, nagu näidatud lisatud ‘Tehingu tasude ja limiitide loetelus’;
"IBAN" tähistab Rahvusvahelist Pangakonto Numbrit, mida kasutatakse pangakontode identifitseerimiseks rahvusvaheliste maksete sooritamisel;
"Hilise Tagasimakse tasu" tähendus on kirjas lisatud ‘Tehingu tasude ja limiitide loetelus’;
"Kaupmees" jaemüüja, kes võtab Makse vastu teile müüdud kaupade või teenuste eest.
"Makse" tähendab Kaardi abil sooritatud makset kaupade või teenuste eest.
"Makse algatamise teenus" tähendab veebiteenust maksekorralduse algatamiseks makseteenuse kasutaja soovil teise makseteenuse pakkuja juures asuva maksekonto suhtes;
"Makse Algatamise Teenuse Pakkuja" ehk "PISP" on makseteenuse pakkuja, kes osutab Makse algatamise teenust;
"Makseteenused" mõiste tähistab meie poolt teile käesoleva Lepingu alusel osutatud teenuseid, sh Kaartide, Kontode ja IBAN numbrite väljastamist ning Tehingute sooritamist;
"PFS IBAN" tähendab virtuaalset IBAN numbrit, mille väljastab meie poolt teie Kaardi või Konto jaoks nimetatud pangateenuse osutaja ja mida saate kasutada ise või mida saavad kasutavad teised kas Otsekorralduse või SEPA kreeditkorralduse sooritamiseks, mille tulemusena krediteeritakse teie Kontot vastavate rahaliste vahenditega.
"Lisakaart" vajadusel tähistab lisakaarti, mis Kliendile või Volitatud isikule väljastatakse;
"SEPA kreeditkorraldus" Võimalus, mis on kättesaadav ainult Ühendkuningriigis registreeritud Kontodele, kus te annate meile juhised eurode saatmiseks mujal ühtses euromaksete piirkonnas (“SEPA”) asuvale pangakontole, nimetades meile maksetehinguga ette nähtud ülekantava raha saaja IBAN numbri.
"Lihtsustatud hoolsusmeetmed" tähendab Kliendi taustakontrolli lihtsustatud varianti, tänu millele kehtivad madamalad Kaardi ja Konto tehingute limiidid.
"Tehing" otsekorraldus, makse, ülekanne või SEPA kreeditkorraldus;
"Ülekanne" E-raha ülekanne ühelt Kontolt teisele Kontole.
"Virtuaalkaart" meie poolt ühekordse Makse sooritamiseks väljastatud Kaardi number ilma vastavat füüsilist kaarti väljastamata.

2. Kontaktinfo ja regulatiivne teave

2.1. Teie Kaarti või Kontot saab hallata veebis aadressil https://clients.prepaidfinancialservices.com/erial/en/login.aspx. või e-mailiga support@erial.eu või helistades numbri +372 6150006. Kadunud või varastatud Kaardist teatamiseks helistage palun +372 6150006või saatke e-kiri aadressil support@erial.eu.

2.2. Teie Erial ettemaksuga Kaardi ‘Prepaid Mastercard’ väljastaja ja Makseteenuste osutaja on Prepaid Financial Services Limited (PFS). PFS on Inglismaal ja Walesis registreeritud ettevõte, mis kannab registreerimisnumbrit 6337638. Registreeritud asukoht: 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT.

2.3. PFS on finantsinspektsiooni poolt volitatud ja reguleeritud e-raha väljastaja, tegevusloa number 900036.

2.4. Finantsinspektsiooni väljastatud PFS tegevusloa info on kantud avalikku registrisse aadressil: https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000m4IX9AAM.

2.5. Prepaid Financial Services Limited tegutseb programmi väljastajana.

2.6. Erial on programmi juhataja. Erial on registreeritud Estonia, mille registreeritud asukoht on Harju maakond, Tallinn, Kesklinna Llnnaosa, Suur-Ameerika tn 12, 10119.

2.7. Ettevõttele ’Prepaid Financial Services Limited’ on väljastatud Mastercard süsteemi põhiliikme litsents. ‘Mastercard’ on ettevõtte Mastercard International Incorporated registreeritud kaubamärk.

3. Teenuse liik, lubatavus ja juurdepääs Kontole

3.1. Teie Kaart ei ole krediitkaart ja selle väljastaja ei ole pank. Sõltumata teie käes oleva(te) Kaardi/Kaartide tüübist on teil oma Vabade Vahendite hoidmiseks ainult üks Konto.

3.2. Me ei pruugi aktiveerida teie Makseteenuseid enne, kui oleme saanud teilt vajaliku informatsiooni, mille alusel saame tuvastada teie isiku ja täita kõik vajalikud Kliendi hoolsusmeetmete nõuded. Säilitame vastavat informatsiooni ja dokumente kooskõlas kehtivate juriidiliste ja regulatiivsete nõuetega.

3.3. Viide konkreetsele valuutale (näit. euro € või naelsterling £) tähistab konkreetset rahasummat või selle nimiväärtust teie Kaardi valuutas.

3.4. Kõik Kaardi Tehingud, mis tehakse teie Kaardi valuutast erinevas vääringus, nõuavad valuuta konverteerimist Kehtiva Vahetuskursi alusel.

3.5. Teie kaardi ja/või Konto Vabad Vahendid ei teeni intressi.

3.6. Makseteenused kujutavad endast ettemakstud makseviisi ega ole krediidi- või pangatoode, sellepärast peate kindlustama, et teil on Tehingute ja rakenduvate Tasude maksmiseks alati piisavalt Vabu Vahendeid. Kui mingi põhjusel juhtub, et Tehingut töödeldes ületab Tehingu summa Vabad Vahendid, tuleb teil meile nimetatud puudujääk viivimatult tagasi maksta ning meil on õigus peatada kõikide pooleliolevate või tulevaste Tehingute töötlemine.

3.7. Käesolev Leping ei anna teile mingeid õigusi Kaardi süsteemi, selle filiaalide ega ühegi kolmanda osapoole suhtes.

3.8. Maksteenuse kasutajaks võivad end registreerida isikud, kes on vanemad kui 18 eluaastat.

3.9. Iga kord, kui soovite siseneda Kontole, küsime teilt teie Turvakoode (nagu määratletud punktis 8). Korrektsete Turvakoodide sisestamisel eeldame, et juhiseid annate ja Tehinguid sooritate ning vastutate selle eest teie, va punktis 8 sätestatud ulatuses. Võime keelduda korralduste täitmisest, mille puhul usume, et: (i) see oli ebaselge; (ii) see ei tulnud teilt; või (iii) see võib põhjustada juriidilise või muu kohustuse rikkumist meie poolt; või kui usume, et Makseteenust kasutatakse ebaseaduslikel eesmärkidel.

3.10. Teeme kõik endast sõltuva, et vältida volitamata juurdepääsu Kontole. Kui te ei ole rikkunud käesoleva Lepingu 3. punkti ülejäänud tingimusi ega 8. punkti, vastutame kogu teie Kontole volitamata juurdepääsust tekkinud otsese kahju eest vastavalt käesoleva Lepingu punktidele 14 ja 15.

4. Teenuse limiidid, otsekorraldused, ülekanded ja SEPA kreeditkorraldus (ainult Ühendkuningriigis)

4.1. Tehingute sooritamist võivad piirata Kaardi või Konto tüüp, individuaalsed kasutusmustrid ja makse riskiprofiilid. Kaarte väljastatakse kooskõlas regulatiivsete limiitide ja tingimustega. Kaartide kasutamise suhtes kehtivate limiitidega saab tutvuda lisatud ’Tehingu tasude ja limiitide loetelus’ ja meie veebisaidil https://clients.prepaidfinancialservices.com/erial/en/login.aspx. Rahapesu- ja pettuse vastase võitluse eesmärgil jätame endale õiguse muuta ette teatamata teatud maksepiiranguid (sh neid, mis on toodud siin või Lepingule lisatud) ulatuses, mis on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

4.2. Lihtsustatud hoolsusmeetmete rakendamine võib olla piiratud siseriiklike sularahaautomaatide kasutamise ja vähendatud maksimaalse aastase sularaha laadimise limiidi ja vähendatud maksimaalse aastase sularaha väljavõtmise limiidiga. Need limiidid alluvad nii Skeemi kui ka regulatiivsetele nõuetele.

4.3. Saate sooritada Ülekannet teisele Kontole, kui logite sisse oma Kontole ja järgite vastavaid juhiseid.

4.4. Kui saadate rahalisi vahendeid enda meie juures asuvale Kontole, soovitame teil ja teistel saatjatel teha SEPA kreeditkorraldus, kasutades oma PFS IBAN numbrit.

4.5. Me ei vastuta makse protsessi ega pankade ja vahendajapankade teenustasude eest, mida küsitakse teie poolt meile sooritatud makse töötlemiseks. Mistahes kolmanda osapoole teenustasu(d), mis ei ole piiratud makse vastuvõtmise, töötlemise või teie Konto krediteerimisega, arvestatakse meie poolt maha enne lõppsumma krediteerimist teile.

4.6. Vastutate makseinfo ja -teenustasude kontrollimise ja kinnitamise eest enne makse sooritamist meile või oma Kontole.

4.7. Kui selline võimalus on olemas, võib teil olla õigus anda teistele organisatsioonidele korraldusi regulaarsete Otsekorralduste sisseseadmiseks oma Kontolt. Vastutate korrektsete andmete edastamise eest, mis võimaldavad teie jaoks Otsekorralduse sisseseadmist. Peate tagama oma Kontol kogu aeg piisavate Vabade Vahendite olemasolu, mis võimaldaks rahaliste vahendite debiteerimist teie Kontolt. Vastutate teilt Otsekorralduse alusel makseid saava organisatsiooni teenuse tingimustega tutvumise eest.

4.8. Teile suhtes võivad rakenduda tasud maksmata Otsekorralduste eest, kui teil ei ole saabuva Otsekorralduse tasumiseks piisavalt Vabu Vahendeid.

4.9. Võtate endale vastutuse kõikide oma Kontole seatud Otsekorralduste lõpetamise eest otse nende algatajaga. PFS ega Erial ei saa teha seda teie eest ega võta vastutust mistahes kahjude eest, mis tulenevad teie suutmatusest Otsekorraldusi lõpetada.

4.10. PFS krediteerib teie Kontole laekunud makseid vähemalt kord päevas ja enne Tööpäeva lõppu. Summad, mis laekuvad pärast katkestusperioodi algust, töödeldakse järgmisel Tööpäeval ja te hoiate PFS mistahes sellega seotud vastutusest vaba.

4.11. Võime paluda teilt raha päritolu tõendamist, et saaksime täita oma õiguslikke kohustusi, millisel juhul nõustute vastavat tõendusmaterjali viivitamatult esitama. Te avaldate ja kinnitate meile, et teie esitatud tõendusmaterjal on ajakohane, täielik ja täpne.

4.12. Seal, kus võimalik, saate muuta valitud sularahaautomaatides Tasu eest oma PIN-koodi.

4.13. Seal, kus võimalik, võib teil olla õigus anda teistele organisatsioonidele juhiseid regulaarsete SEPA kreeditkorralduste seadmiseks oma Ühendkuningriigis väljastatud ja registreeritud Kontolt. Vastutate korrektsete andmete edastamise eest, mis võimaldavad teie jaoks SEPA kreeditkorralduse seadmist. Peate tagama oma Kontol alati piisavate Vabade Vahendite olemasolu, mis võimaldab rahaliste vahendite debiteerimist teie Kontolt. Vastutate SEPA kreeditkorralduse algatanud organisatsiooni teenuse tingimustega tutvumise eest. PFS ja/või Erial, jätab/jätavad endale õiguse mistahes teie algatatud SEPA kreeditkorraldus tagasi lükata või katkestada.

4.14. Teie suhtes võivad rakenduda tasud maksmata SEPA kreeditkorralduste eest, kui teil ei ole saabunud SEPA kreeditkorralduse tasumiseks piisavalt Vabu Vahendeid.

5. Makseteenuste kasutamine

5.1. Saate tutvuda oma Konto andmetega, kui logite meie veebisaidi kaudu oma Kontole. Siin võite vaadata oma Tehingute andmeid, sh kuupäevi, valuutasid, tasusid ja rakendatud vahetuskursse. Selline informatsioon on alati kättesaadav ja seda saab vastavalt vajadusele salvestada ja reprodutseerida.

5.2. Makseteenuseid saab kasutada Tehinguteks oma Vabade Vahendite ulatuses.

5.3. Kui Vabadest Vahenditest Makse tasumiseks ei piisa, siis mõned kaupmehed ei luba Kaardi või Konto kombineeritud kasutamist teiste makseviisidega.

5.4. Kõikide Tehingute väärtus ja kõik teie poolt käesoleva Lepingu alusel maksmisele kuuluvad Tasud arvatakse Vabadest Vahenditest maha.

5.5. Tehingu volitamisel ei ole teil vastavat maksekorraldust enam võimalik tagasi võtta (ega tühistada) pärast seda, kui see on meile laekunud, va Otsekorraldused, mille maksekorraldust saate tühistada kuni rahaliste vahendite debiteerimise kuupäevale eelneva Tööpäeva lõpuni (vt. punkt 5.6). Tehing loetakse meie poolt kätte saaduks ajal, kui te selle alljärgneval moel autoriseerite:
i. Maksete ja sularahaautomaadi Tehingute korral siis, kui saame kaupmehe makse vastuvõtjalt või sularahaautomaadi operaatorilt Tehingu sooritamiseks maksekorralduse, ja
ii. Meile esitatakse Ülekande või SEPA kreeditkorralduse maksekorraldus ja me saame selle kätte ajal, kui see teie poolt Konto kaudu väljastatakse;
iii. Taotlus Otsekorralduse teostamiseks loetakse kätte saaduks kokkulepitud päeval (kui kokkulepitud päev ei ole Tööpäev, loetakse taotlus kätte saaduks sellele järgneval Tööpäeval).

5.6. Kõik Otsekorraldused on jõus kuni lõpetamiseni teie poolt hiljemalt vastava otsekorralduse teostamise kuupäevale eelnenud Tööpäeva lõpuks. Vastutate kõikide oma Kontoga seotud Otsekorralduste lõpetamise eest vastava organisatsiooniga, kellele maksmiseks otsekorraldus oli mõeldud. Meie ega Erial ei saa seda teie eest teha ega vastuta mistahes kahjude eest, mis tekivad Otsekorralduste hilinenud lõpetamise või lõpetamata jätmise eest.

5.7. Kui lepime teiega kokku autoriseeritud makse tühistamises, võime nõuda teilt tühistamise eest Tasu.

5.8. Tagame, et SEPA kreeditkorralduse summa krediteeritakse makse saaja makseteenuse osutajale teie maksekorralduse laekumisele järgneva Tööpäeva lõpuks. Kui kaupmehe makseteenuse osutaja asub väljaspool Euroopa majanduspiirkonda (EEA), algatame makse esimesel võimalusel ja alati kooskõlas asjaomaste õigusaktidega.

5.9. Selleks, et kaitsta teid ja ennast pettuste eest, võib juhtuda, et kaupmehed küsivad enne Maksete töötlemist elektroonilist autoriseeringut. Kui kaupmehel ei õnnestu elektroonilist autoriseeringut saada, võib juhtuda, et nad ei autoriseeri teie Makset.

5.10. Võime keelduda autoriseerimast sellist Maksteenuste kasutamist, mis võib rikkuda käesolevaid Tingimusi või kui meil on põhjust kahtlustada, et teie või kolmas osapool olete pannud toime või panete toime pettuse või kasutate Maksteenust ebaseaduslikel või lubamatutel eesmärkidel.

5.11. Teie võimalus Makseteenuseid kasutada või neile ligi pääseda võib aeg-ajalt katkeda, näiteks siis, kui peame oma Süsteeme hooldama. Palun võtke meie veebisaidi vahendusel ühendust Klienditeenindusega, et teatada meile kõikidest probleemidest, mis teil oma Kaardi või Konto kasutamisel tekivad ja me asume probleemi lahendama.

5.12. Vajadusel saate taotleda meilt kuni 3 Lisakaarti, mida saavad kasutada teie Konto Teised kaardikasutajad. Teised kaardikasutajad, kelle eest olete õiguslikult vastutav, peavad olema vähemalt 13-aastased või vanemad. Kõik ülejäänud Teised kaardikasutajad peavad olema 18-aastased või vanemad. Vastutate kõikide Teiste kaardikasutajate poolt vastava Lisakaardiga sooritatud Tehingute autoriseerimise eest ning garanteerite, et Teine kaardikasutaja täidab käesoleva Lepingu tingimusi. Vastutate nende poolse Lisakaardi kasutamise ja kõikide summade maksmise eest, mis nad teie Kontole lisavad, seda ka juhul, kui selline Teine kaardikasutaja ei täida käesoleva Lepingu tingimusi. Me ei vastuta Teise kaardikasutaja poolt Lisakaardi kasutamise eest teie poolt autoriseerimata Tehinguteks. Kui olete edukalt registreerunud ja taotlete Lisakaarti, saadame teile Teise kaardikasutaja nime kandva Lisakaardi koos käesoleva Lepingu eksemplariga, mille eest võtame teilt Lisakaardi väljastustasu. Lisakaardi saabudes võite anda selle kasutamiseks Teisele kaardikasutajale järgmistel tingimustel:
i. Annate neile käesoleva Lepingu eksemplari (Lisakaarti kasutades nõustub Teine kaardikasutaja käesoleva Lepingu tingimustega, mis sellisel juhul on Lisakaardi kasutamisel siduvad nii teile kui Teisele kaardikasutajale);
ii. Lisakaarti tohib kasutada ainult isik, kelle nimi on kaardil;
iii. Teile kuulub jätkuvalt Konto ja Kaart, millega Lisakaart on seotud;
iv. Te informeerite Teist kaardikasutajat, et teie käes on Esmane kaart ning et saate endiselt Kontot kasutada;
v. Meile laekub täiendav info ja dokumendid, mis võimaldavad täita kõiki Teise kaardikasutaja suhtes vajalikke nõudeid Kliendi hoolsusmeetmete teostamiseks rahapesuvastase võitluse eesmärgil.

5.13. Vastutate endiselt Makseteenuste kasutamise ja Teise kaardikasutaja /Teiste kaardikasutajate tekitatud Teenustasude ja teiste tasude eest ning teid loetakse endiselt kõikide rahaliste vahendite omanikuks, mis juba asuvad Kontol või laetakse sinna hiljem. Teisele kaardikasutajale väljastatud Kaardi kasutamist loetakse kinnituseks, et olete andnud käesoleva Lepingu eksemplari Teisele kaardikasutajale.

5.14. Nii teie kui kõik Teised kaardikasutajad isiklikult võivad paluda meilt Teise kaardikasutaja / iseenda eemaldamist, millisel juhul peate lõikama vastava Lisakaardi kääridega pooleks.

5.15. Olete nõus, et võime anda kõikidele Teistele kaardikasutajatele aeg-ajalt teie Konto kohta infot ning piirata võimalusi, mis Teistel kaardikasutajatel teie Konto suhtes on.

5.16. Va seaduses ette nähtud juhtudel, ei vastuta meie ja teie olete ainuvastutav oma Konto andmeid ja oma käesoleva Lepinguga seotud tegevusi sisaldavate dokumendikoopiate koostamise ja säilitamise eest. Käesoleva Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel ei ole meil kohustust Tehingute ega teisi andmeid, dokumente või muud mistahes Tehingu või Kontoga seotud infot koguda, säilitada, teatada ega sellest muul viisil koopiaid teha ega neile juurdepääsu võimaldada.

5.17. Nõustute kasutama Makseteenuseid ainult seaduslikel eesmärkidel ja pidama alati kinni kõikidest seadustest, eeskirjadest ja määrustest, mis reguleerivad Makseteenuste kasutamist, sh käesoleva Lepingu tingimustest.

5.18. Te ei tohi kasutada Makseteenuseid rahaliste vahendite vastuvõtmiseks või ülekandmiseks teise füüsilise või juriidilise isiku nimel.

6. Ligipääs kolmandast osapoolest teenusepakkujatele

6.1. Saate anda nõusoleku reguleeritud kolmandast osapoolest teenusepakkujate (makse algatamise teenuse pakkujad (PISP) või kontoteabe teenuse pakkujad (AISP) ligipääsuks oma Kontole veebi kaudu kas maksete sooritamiseks või oma Kaardi ja/või Konto Vabade Vahendite või Tehingute info saamiseks.

6.2. Makse algatamise teenuse pakkujad ja kontoteabe teenuse pakkujad peavad olema nõuetekohaselt registreeritud ja neil peab olema teise makseteenuse direktiivi (PSD2) kohane tegevusluba. Peaksite pöörduma info saamiseks vastava riigi reguleeriva asutuse poole enne omapoolse loa andmist konkreetsele makse algatamise teenuse pakkujale / kontoteabe teenuse pakkujale.

6.3. Igasugune nõusolek, mis te kolmandast osapoolest teenusepakkujale annate, kujutab endast kokkulepet teie ja sellise poole vahel ning meil puudub täielikult vastutus igasuguse kahju eest, mida sellised kokkulepped võivad põhjustada.

6.4. Enne nõusoleku andmist palun veenduge, et saate aru, millises ulatuses ligipääsule te oma nõusoleku annate, kuidas teie nõusolekut kasutatakse ja kellele seda saab edasi kanda.

6.5. Peaksite tegema endale selgeks oma õigused nõusoleku tagasivõtmiseks, mis lubas kolmandast osapoolest teenusepakkujale ligipääsu ning milliseid protseduurireegleid selline kolmas osapool ligipääsu eemaldamiseks rakendab.

6.6. Seadusandlusega lubatud ulatuses ja teie mistahes käesolevast Lepingust tuleneda võivale hüvitise saamise õigusele vaatamata ei vastuta me teie ees mitte ühegi sellise kolmanda osapoole tegevuse eest, mis on seotud nende poolt teile osutatava teenuse kasutamise peatamise või lõpetamisega ega sellest tuleneda võiva kahju eest. Samuti ei vastuta me ühegi kokkuleppe eest, mis te mõne sellise kolmanda osapoolega teete ega ole sellise kokkuleppe osapooleks. Peate veenduma, et loete sellised kokkulepped läbi ja täidate neid või teisi rakendatavaid tegevuspõhimõtteid ning võtate teadmiseks, et käesolev meievaheline Leping kehtib jätkuvalt, sealhulgas mistahes Makseteenuste ja meie Tasude suhtes, mis samuti jätkuvalt kehtivad.

6.7. Seal, kus vaja, võime keelata mistahes kolmanda osapoole ligipääsu teie Kontole, kui arvame, et taoline ligipääs sisaldab rahapesu või terrorismi rahastamise, pettuse või muu kuritegevuse riski. Juhul, kui peame taolisi meetmeid rakendama ja seal, kus võimalik, põhjendame oma vastavat tegevust, va juhul, kui seda ei luba seadusandlus või riigi sisejulgeolekust tulenevad põhjused.

7. Kasutustingimused teatud kaupmeestega

7.1. Teatud olukorras võime ise või võivad nõuda kaupmehed Makse summat ületavate Vabade Vahendite olemasolu. Näiteks võidakse restoranides nõuda 15% võrra suurema summa olemasolu teie Kaardil kui teie arve rahaline väärtus, mis võimaldaks näiteks jootraha või teenustasu lisamist kas teie või restorani poolt.

7.2. Teatud olukorras võivad kaupmehed, näiteks autorendiga tegelevad ettevõtted, nõuda garantiid, et teie Vabad Vahendid katavad Makse summa ning broneerivad vastava summa teie Vabadest Vahenditest. Juhul, kui kaupmees kohaldab teie Konto suhtes kirjeldatud garantiibroneeringu, ei ole teil võimalik broneeritud summat kasutada enne, kui Makse on sooritatud või summa kaupmehe poolt vabastatud, mis võib võtta aega kuni 30 päeva.

7.3. Kui kasutate Kaarti automaattanklas, kus kehtib kaupmehe eelbroneeringu nõue, võib osutuda vajalikuks broneerida teie Kaardil teatud eelnevalt kindlaks määratud summa vastavas valuutas. Kui te ei kasuta ära kogu eelbroneeritud summat, või kui teil puuduvad eelbroneeringu tegemiseks vajalikud Vabad Vahendid, võib juhtuda, et eelbroneeritud summat hoitakse kinni kuni 30 päeva, enne kui saate seda uuesti kasutada.

7.4. Teatud kaupmehed ei pruugi meie Makseteenuste kaudu sooritatud makseid vastu võtta. Sellise põhimõtte olemasolu kindlakstegemine on teie kohustus. Me ei vastuta selle eest, kui kaupmees keeldub võtmast vastu meie Makseteenuste kaudu sooritatud makseid.

7.5. Erimeelsuste suhtes teie ja kaupmehe vahel ning tingimusel, et suudate meile näidata, et olete teinud kõik endast sõltuva erimeelsuse lahendamiseks vastava kaupmehega, katsume teid mõistlikes piirides aidata. Võime nõuda teilt tagasinõude käsitlustasu kooskõlas Tehingu tasude ja limiitide loeteluga, mis anti teile koos käesoleva dokumendiga, iga taolise abi eest, mida võime teile erimeelsustega seoses osutada. Juhul, kui teil on kaupmehega lahendamatu erimeelsus, mille korral on Makse tegemiseks kasutatud Kaarti, vastutate Makse tegemise eest ise ning peate lahendama erimeelsuse otse vastava kaupmehega.

8. Konto haldamine ja kaitsmine

8.1. Vastutate oma Konto kasutajanime ja parooli ("Turvakoodid") ja oma Kaardi identifitseerimisnumbri ("PIN") turvalise hoidmise eest.

8.2. Ärge kunagi jagage oma PIN-koodi. Peate hoidma oma PIN-koodi salajas ja oma Kaardi numbrist või oma Kaardi numbri kirjalikust ülestähendusest eraldi ega tohi seda kellegagi jagada. Selle nõude täitmiseks:
i. Jätke oma PIN-kood meelde kohe, kui olete selle teada saanud ja hävitage paberkandjal saabunud kiri või muu kinnitatud suhtlusvorm, mida kasutati koodi edastamiseks;
ii. Ärge kunagi kirjutage oma PIN-koodi Kaardile või teisele kandjale, mis teil on tavaliselt Kaardiga kaasas;
iii. Hoidke oma PIN-kood alati salajas, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutage seda vaid siis, kui keegi pealt ei vaata;
iv. Ärge kunagi avaldage kellelegi oma PIN-koodi.

8.3. Kaardi / Kaartide kasutaja peab kirjutama oma allkirja iga nimelise kaardi allkirjaribale kohe pärast kaardi kättesaamist.

8.4. Kui olete oma PIN-koodi unustanud, peaksite saatma tekstisõnumiga juhised numbrile 0044 447860092065 siis et oma PIN-kood uuesti teada saada. Näide: saatke PIN 12345678 numbrile 00000.

8.5. Ärge jagage oma Turvakoode mitte kellegagi, ainsaks erandiks on teie Volitatud isik. Juhul, kui avaldate Turvakoodid mõnele Volitatud isikule, vastutate ise Volitatud isikute ligipääsu eest oma Kontole ja Konto võimaliku kuritarvitamise eest, käesoleva Lepingu tingimuste rikkumise ja Turvakoodide avalikuks saamise eest.

8.6. Makseteenuseid tohite kasutada ainult teie, Teised kaardikasutajad ja Volitatud isik.

8.7. Te ei tohi anda Kaarti mitte kellegi teise kätte ega lubada kasutada Makseteenuseid teistel, va Volitatud isik või Teised kaardikasutajad. Peate hoidma oma Kaarti turvalises kohas.

8.8. Punktide 8.2 ja/või 8.5 rikkumine võib mõjutada teie võimalust nõuda kahju hüvitamist punkti 14 alusel juhul, kui suudame tõestada, et olete sihilikult rikkunud info salajasuse nõuet või tegutsenud pettuse teel, sihilikult, asjatult viivitades või pannud toime raske hooletuse. Kõikidel teistel juhtudel võrdub teie suurim vastutus punktis 15 sätestatuga.

8.9. Kui arvate, et teie Konto või Kaardi turvameetmed on saanud teatavaks, peate meiega vastavalt punktile 13 viivitamatult ühendust võtma.

8.10. Pärast oma Kaardi aegumist (vt punkt 11) või selle leidmist pärast kadunuks või varastatuks tunnistamist peate oma Kaardi hävitama, lõigates selle üle magnetriba kääridega pooleks.

9. Isikusamasuse tuvastamine

9.1. Kui sooritate Tehinguid interneti teel, võivad mõned veebisaidid küsida teie nime ja aadressi. Sellisel juhul peate andma oma kõige viimase aadressi, mis te olete meie juures oma Konto aadressiks registreerinud. Kasutame konto aadressi ka teiega kirjavahetuse pidamiseks.

9.2. Peate meid informeerima 7 päeva jooksul mistahes muudatusest oma Konto aadressis või kontaktandmetes. Infot saab edastada meile kas Klienditeeninduse kaudu, kes võivad paluda teilt vastava teate kirjalikku kinnitust. Vastutate kahjude eest, mis tulenevad otseselt teie suutmatusest meile nimetatud muudatustest teatada, kui mitteteatamise põhjuseks oli asjatu viivitus, raske hooletus või pettus. Peame teie uuenenud Konto aadressi tuvastama ning küsime teilt seetõttu vastavat tõendusmaterjali.

9.3. Jätame endale õiguse küsida teilt igal ajal teie isikuandmeid ja kodust aadressi (näiteks vastavaid originaaldokumente näha küsides), sh pettuste ja /või rahapesu ärahoidmiseks. Lisaks sellele volitate meid nii meie teenuse kasutajaks registreerimise ajal kui tulevikus teostama oma Kontoga seoses elektroonilist isikusamasuse tuvastust kas otse või vastavate kolmandate poolte kaudu.

10. Lõpetamise õigus ("Lepingust taganemine")

Teil on õigus taganeda käesolevast Lepingust järgmistel tingimustel:

10.1. Pärast Makseteenuste ostmist rakendub teie suhtes 14 päevane "Lepingust taganemise" periood, mida hakatakse lugema päevast, kui te oma Konto edukalt registreerisite, mille jooksul saate käesolevast Lepingust trahvita taganeda ja Makseteenuste osutamise tühistada. Siiski arvatakse teie Kontolt maha meie poolt seoses teenuste osutamiseks juba tehtud mõistlike kulutustega enne seda, kui te Lepingu lõpetasite. Peate võtma meiega ühendust 14-päevase taganemisperioodi jooksul ning teatama oma soovist Lepingust taganeda, misjärel ei tohi Makseteenuseid enam kasutada. Seejärel katkestame Makseteenused ja tagastame teile Kontol asuvad Vabad Vahendid. Jätame endale siiski õiguse broneerida Vabad Vahendid kuni 30 tööpäevaks alates teie lõpetamise soovi saamisest, enne kui need teile tagastame, kindlustamaks, et kõikide Tehingute andmed on meieni jõudnud.

10.2. Pärast Lepingust taganemise perioodi lõppemist saate Maksteenused lõpetada ainult punkti 12 alusel.

11. Aegumine ja tagasimakse

11.1. Teie Kaardi aegumistähtaeg on trükitud kaardile ( “Aegumistähtaeg”). Kaart (ja kõik Lisakaardid) ja kõik Kaardiga seotud PFS IBAN-numbrid ei ole pärast aegumistähtaja möödumist enam kasutatavad ning te ei tohi Kaarti pärast seda kasutada. Siiski saate edaspidigi rahalisi vahendeid oma Kaardiga seotud Konto kaudu vastu võtta ja saata.

11.2. Juhul, kui Kaart aegub enne Vabade Vahendite ammendumist, võtke ühendust Klienditeenindusega ja paluge asenduskaarti, mis saadetakse teile Tasu eest (seal, kus öeldud) ja tingimusel, et teete seda 14 päeva enne Kaardile trükitud aegumistähtaja saabumist. Jätame endale õiguse väljastada teile aegunud Kaardi asemel asenduskaart ka siis, kui te seda ei palu. Kui te ei ole meilt asenduskaarti palunud, ei rakendu teie suhtes Kaardi asendustasu.

11.3. Kui teie PFS IBAN number on seotud teie Konto ja mitte Kaardiga, siis ei aegu see koos Kaardiga, vaid on kasutatav seni, kuni Konto on teile kasutamiseks kättesaadav.

11.4. Teie rahalisi vahendeid on võimalik teile tagasi maksta, kui võtate meiega ühendust enne 6 aasta möödumist käesoleva Lepingu lõppemise kuupäevast vastavalt punktile 12, pärast mida ei ole teie Vabu Vahendeid enam võimalik teile tagasi maksta ja meil on õigus jätta vastavad rahalised vahendid endale. Seal, kus Vabad Vahendid püsivad Kontol kauem kui üks aasta pärast käesoleva Lepingu lõppemist vastavalt punktile 12, ei ole me kohustatud vastavaid rahalisi vahendeid oma Kliendi Rahaliste Vahendite Kontol kauem kaitsma, aga teil on endiselt õigus paluda vahendite tagasi maksmist kuni 6 aastat pärast Lepingu lõppemist. Võime Vabade Vahendite arvelt tagasi makstud tulust kinni pidada Hilise Tagasimakse tasu.

11.5. Kui esitate tagasimakse taotluse 12 kuu jooksul alates käesoleva Lepingu lõppemisest punkti 12 alusel, tehtud tagasimaksele Hilise Tagasimakse teenustasu ei rakendu. Kui aga esitate tagasimakse taotluse pärast 12 kuu möödumist käesoleva Lepingu lõppemisest punkti 12 alusel, võidakse nõuda teilt Konto sulgemise teenustasu (seal, kus märgitud).

11.6. Meil on täielik õigus tasaarveldada, kanda üle või kasutada Kontol / Kontodel või Kaartidel asuvaid summasid kõikide meile võlgnetavate kohustuste täitmiseks ja tasude kinnipidamiseks, mis on jäänud õigeaegselt maksmata või maha arvamata.

11.7. Meil on täielik õigus teie Konto sulgeda ja esitada vastavate Tehingute kohta tagasinõue, kui teie Konto saldo on olnud üle 60 päeva negatiivne. Kui meie tagasinõue on edukas, saab teie Kontole makstud rahalisi vahendeid kasutada vaid teie Kaardi või Konto krediteerimiseks, aga teie Konto jääb suletuks.

11.8. Kui teie Konto on olnud mitteaktiivne (sh täielikult on puudunud kontole sisselogimine ja maksetehingud) vähemalt 2 aastat ja Kontol on Vabu Vahendeid, siis võime saata (aga ei ole kohustatud) teie registreeritud e-posti aadressile teate, kus pakume võimalust hoida oma Konto avatud ning säilitada Vabu Vahendeid või taotleda selle tagasimakset. Kui te meie teatele kolmekümne (30) päeva jooksul ei vasta, sulgeme teie Konto automaatselt ning algatame teie Vabade Vahendite Ülekande teie poolt meile viimasena teatatud maksekontole (teie "Määratud pangakonto").

12. Teie Konto ja/või Tehingute töötlemise lõpetamine või peatamine

12.1. Võime lõpetada käesoleva Lepingu ja Maksteenuste kasutamise teie poolt, teatades selles ette vähemalt 2 kuud.

12.2. Kaardi ja kõikide Kaardiga seotud PFS IBAN numbrite kasutamine teie poolt lõpeb vastavalt punktile 11.2 aegumistähtajal.

12.3. Ka käesolev Leping ja Makseteenuste kasutamine teie poolt lõpeb koos teie võimaluse lakkamisega Tehingute algatamiseks.

12.4. Võime mõistlikult vajalikuks peetud ajaperioodiks lõpetada või peatada Makseteenuste kasutamise teie poolt kas täielikult või osaliselt või Tehingu(te) töötlemise, kui:
i. Vastavates andmetöötlussüsteemi(de)s esineb viga või rike;
ii. Meil on alust arvata, et olete kasutanud või kavatsete kasutada Makseteenuseid või lubada nende kasutamist käesolevat Lepingut rikkudes või kuriteo toimepanekuks;
iii. Vabade Vahendite suhtes on tekkinud pettuse või kuritarvituse risk;
iv. Kahtlustame, et olete esitanud vale- või eksitavat infot;
v. Seda nõuab meilt kehtiv seadusandlus, politsei, kohtuasutus või muu vastav valitsus- või järelevalveasutus;
vi. Peame täitma oma seadustest tulenevaid kohustusi seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu suunatud võitlusega;
vii. Kahtlustatakse volitamata või pettuse teel ligipääsu teie Kontole või teie Konto turvavolituste avalikuks saamist, sh kui on toimunud autoriseerimata või pettuse teel algatatud Tehing;
viii. Meil on mõistlik põhjus uskuda, et olete sooritamas keelatud või ebaseaduslikku tegevust;
ix. Meil ei õnnestu teie isikusamasust või muud teie, teie Konto või Tehingu kohta käivat infot kontrollida.

12.5. Kui leiame, et mõni Tehing on tehtud teie Kaardiga või PFS IBAN numbrit kasutades pärast kehtivusaja lõppemist või oleme astunud samme punkt 12.4 alusel, peate sellised summad meile viivitamatult tagasi maksma.

12.6. Seal, kus meie jaoks on teostatav ja seaduslik nii toimida, või kus see ei ohusta mõistlikult vajalikuks peetud turvakaalutlusi, teatame teile e-kirjaga peatamisest või piirangute seadmisest ja nende põhjustest enne vastavate meetmete rakendamist või viivitamatult pärast meetmete rakendumist.

12.7. Taastame teie Konto või teostame vastava(d) Tehingu(d) niipea kui võimalik pärast punktis 12.4 loetletud põhjuste lakkamist või lõppemist.

12.8. Kui soovite Makseteenuseid lõpetada, peate taotleme lõpetamist ja Vabade Vahendite tagastamist, saates oma Konto registreeritud meiliaadressilt vastava e-kirja meie punktis 2 toodud aadressile. Meie Klienditeeninduse osakond peatab seejärel teie Makseteenuste edaspidise kasutamise.

12.9. Olle saanud teilt kõik vajalikud andmed (sh Kliendi hoolsusmeetmete raames saadud teave) ja kõik Tehingud ja rakenduvad Tasud ja muud kulud on töödeldud, tagastame teile kõik Vabad Vahendid, millest on maha arvatud kõik meile maksmisele kuuluvad Tasud ja kulud, tingimusel, et:
i. Te ei ole pannud toime pettust ega rasket hooletust või käitunud viisil, mis põhjustab mõistlikke kahtlusi võimaliku pettuse või lepingu rikkumise toimumise suhtes; ning
ii. Me ei pea tulenevalt õigusaktidest või politsei, kohtu ega muu järelevalveasutuse nõudmisel teie Vabu Vahendeid kinni pidama.

12.10. Kui Makseteenused on lõpetatud, vastutate ise meie poolt teile antud Kaardi / Kaartide hävitamise eest.

12.11. Kui leiame, et olete pärast Vabade Vahendite tagastamist sooritanud veel Tehinguid või teile on tekkinud Kaardi / Kaartide kasutamisest Tasusid ja muidu kulusid, või kui meile laekub mistahes varem rahastatud Tehingu tagasipööramise nõue, informeerime teid vastavast summast ja te peate selle meie nõudmisel viivitamatult tagasi maksma kui võlgnevuse.

13. Kaardi vargus või kaotus või Konto omastamine

13.1. Kui teie Kaart on kadunud või varastatud, või kui arvate, et keegi kasutab teie loata Kaarti, PIN-koodi ja / või Turvakoode, või kui Kaart on kahjustunud või ei toimi:
i. Võtke meiega viivitamatult ühendust, teatage meile oma Konto või Kaardi number ja kas oma kasutajanimi või salasõna või mõni muu meie poolt aktsepteeritud tuvastamist võimaldav detail, et saaksime veenduda, et räägime tõepoolest teiega; ja
ii. Tingimusel, et saame Konto sulgemiseks teie nõusoleku, saadame teile seejärel asenduskaardi koos uue Kontoga, kuhu on laaditud teie viimaste Vabade Vahenditega võrdne rahasumma.

13.2. Kui meile teatatakse kaotusest või vargusest, peatame esimesel võimalusel Maksteenused, et vältida täiendavate kahjude tekkimist (vt. punkt 14). Saame astuda samme Makseteenuste autoriseerimata kasutamise vältimiseks ainult siis, kui annate meile Konto või Kaardi numbri ja kasutajanime ja salasõna ja esitate meile piisavalt fakte, mille alusel saame tuvastada nii teie isikusamasuse kui ka vastava Konto.

13.3. Asenduskaardid saadetakse teie poolt Kontol kõige viimati registreeritud aadressile. Kui te ei anna meile õiget aadressi, rakendub teie suhtes Kaardi Asendustasu.

13.4. Kui te hiljem leiate kadunuks või varastatuks kuulutatud Kaardi siiski üles, peate leitud Kaardi viivitamatult hävitama, lõigates selle läbi magnetriba ja kiibi kääridega pooleks.

13.5. Nõustute aitama meid, meie esindajaid, järelevalveasutusi ja politseid, kui teie Kaart on kadunud, varastatud või kui kahtlustame, et Makseteenuseid kuritarvitatakse.

14. Vastutus autoriseerimata või valesti sooritatud tehingu eest

14.1. Vastavalt punktidele 14.2, 14.3 ja 14.6 kompenseerime teile täies ulatuses ja viivitamatult, igal juhul mitte hiljem kui sellise Tehingu märkamisele või sellest teatamisele järgneva Tööpäeva lõpuks kõik autoriseerimata Tehingud, mis on saadetud teie Kontolt (va juhul, kui meil on alust kahtlustada pettust) tingimusel, et olete teatanud meile autoriseerimata Tehingust liigse viivituseta kohe, kui sellisest Tehingust teada saite, aga igal juhul mitte hiljem kui 13 kuud pärast Tehingu toimumist. Vajadusel taastame teie Konto seisukorra, nagu see oleks olnud siis, kui volitamata Tehingut ei oleks toimunud, nõnda et krediteerimise väärtuspäev ei oleks hilisem kuupäevast, millal vastav summa teie kontolt debiteeriti.

14.2. Teie suhtes kehtib £35 suurune omavastutus kaotatud või varastatud Kaardiga või omastatud Kontolt tehtud volitamata tehingute suhtes, va juhul, kui teil ei olnud võimalik enne sellise makse toimumist kaotust, vargust või omastamist tuvastada (va juhul, kui teie ise panite toime pettuse) või kui kaotus, vargus või Konto omastamine oli põhjustatud meie töötaja, esindaja, harukontori või teenusepakkuja teost või tegemata jätmisest.

14.3. Vastutate autoriseerimata Tehingust põhjustatud kahju eest, kui olete pannud toime pettuse või pole suutnud kas tahtlikult või tõsise hooletuse tagajärjel kasutada oma Kontot vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele või hoida oma Turvakoode salajas ja kaitstud vastavalt punktile 8.

14.4. Te ei vastuta selliste autoriseerimata Tehingute põhjustatud kahju eest, mis toimuvad pärast seda, kui olete meile teatanud oma Turvakoodide ilmsiks saamisest vastavalt punktile 8, va juhul, kui olete pannud toime pettuse või kui me ei ole suutnud anda teile vahendit, kuidas meid kokku lepitud viisil viivitamatult informeerida, kui olete saanud teada oma Kaardi või Konto kaotamisest, vargusest või omastamisest.

14.5. Me ei vastuta ebaõige või sooritamata jäänud Tehingust tekkinud kahju ega tagasimaksete eest, kui teie poolt kasutatud makse saaja konto andmed olid valed või kui me suudame tõestada, et kogu Tehingu summa toimetati nõuetekohaselt makse saaja makseteenuse osutajale.

14.6. Me ei vastuta autoriseerimata ja ebaõigesti sooritatud Tehingute eest juhul, kui Tehingu sooritamist mõjutasid ebatavalised ja ettenägematud asjaolud, mis olid väljaspool meie kontrolli või kui me täitsime oma seadusest tulenevaid kohustusi.

14.7. Kui me oleme vastutavad teile kui makse saajale käesoleva Lepingu alusel sooritatud Ülekande või SEPA kreeditkorralduse vale teostamise eest, teeme nimetatud Tehingu summa teile viivitamatult kättesaadavaks ja krediteerime vastava summa teie Kontole hiljemalt vastava summa algseks väärtuspäevaks, kui Tehing oleks toimunud korrektselt.

14.8. Kui oleme vastutavad Makse, Ülekande või SEPA kreeditkorralduse vale teostamise eest olukorras, kus teie olete maksja, tagastame teile liigse viivituseta sooritamata jäänud või valesti sooritatud Tehingu summa ja vajadusel taastame debiteeritud Konto seisu sellisena, nagu see valesti sooritatud Tehinguta oleks.

14.9. Teostamata või valesti teostatud Makse, Ülekande või SEPA kreeditkorralduse puhul olukorras, kus teie olete maksja, võtame sõltumata sellest, kas oleme selle eest vastutavad või mitte, viivitamatult ja tasuta kasutusele abinõud vastava Tehingu jälgimiseks ja selle tulemuse teatamiseks teile.

14.10. Makse, mis algatati makse saaja poolt või kaudu (näit. kaupmees) loetakse autoriseerimata makseks, kui te ei ole andnud oma nõusolekut Makse sooritamiseks. Kui arvate, et on sooritatud Makse, millele te ei ole oma nõusoleku andnud, võtke meiega ühendust vastavalt punktile 2.

14.11. Makse saaja poolt või kaudu (näit. kaupmees) algatatud autoriseeritud Otsekorralduse või Makse tagasimaksenõue olukorras, kus autoriseering ei sisaldanud maksetehingu täpset summat (ja Makse summa ületab summa, mille maksmist teil oli alust eeldata, võttes arvesse teie varasemat raha kasutamise mustrit, käesolevat Lepingut ja juhtumi asjaolusid) tuleb esitada hiljemalt 8 nädala jooksul kuupäevast, mil rahalised vahendid teie Vabadest Vahenditest maha võeti. 10 tööpäeva jooksul alates teie tagasimaksenõude saamisest või 10 tööpäeva jooksul täpsustavate andmete laekumisel teie käest kanname teile Makse summa täies ulatuses tagasi kuupäeva seisuga, mil Makse summa debiteeriti, või esitame teile makse tagastamisest keeldumise põhjenduse.

14.12. Õigus makse tagastusele punkti 14 alusel ei rakendu juhul, kui olete andnud sooritamist vajava Makse suhtes oma nõusoleku otse meile ja samuti olukorras, kus Makse andmed esitati teile või tehti teile kättesaadavaks kas meie või makse saaja poolt kokkulepitud viisil vähemalt neli nädalat enne maksetähtaega.

14.13. Kui te ei ole makse taastamisest keeldumise põhjendusega või oma tagasimaksenõude lahendamisega rahul, võite esitada meile kaebuse või võtta ühendust kaebusi uuriva asutusega vastavalt punktile 16.

14.14. Kui oleme võtnud ekslikult teie Vabadest Vahenditest raha maha, tagastame vastava summa teile. Kui me hiljem tuvastame, et tagastatud summa mahavõtmine oli siiski korrektne, võime selle teie Vabadest Vahenditest uuesti maha arvestada ning lisaks võtta teilt Tasu. Kui teil ei ole arvel piisavalt Vabu Vahendeid, peate meile antud summa meie nõudmisel viivitamatult tagasi maksma.

14.15. Kui taotluse, Tehingu, vaidlustatud Tehingu, arbitraažimenetluse või tagasi pööratud Tehinguga kaasnevad kolmanda poole kulud, vastutate nende eest ise ja vastav summa arvatakse maha teie Kontolt või nõutakse teilt sisse.

15. Üldine vastutus

15.1. Piiramata punkti 14 kehtivust ja vastaval punktile 15.4: i. Pooled ei vastuta teineteise kõrval- või kaudse kahju eest (sh ilma piiranguta äritegevuse kahjumi, kasumi või tulu kaotuse eest), mis kaasnevad käesoleva Lepinguga kas siis lepingulise või lepinguvälise kahjuna (sh hooletusest tingitud), seadusjärgsete kohustuste rikkumisest või muul põhjusel;
ii. Meie ei ole vastutavad:
1. Kui te ei saa kasutada Kaarti või Makseteenuseid mistahes käesolevas Lepingus sätestatud mõjuval põhjusel;
2. Meie tahtest sõltumata tekkinud vigade või rikete eest, mis on seotud Makseteenuste kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult: Vabade Vahendite puudumine või andmetöötlussüsteemide vead ja rikked;
3. Kahju, vea või rikke eest, mis on seotud käesoleva Lepingu punktides 6.3, 6.6 ja 6.7 viidatud kolmandast osapoolest teenuseosutajaga,
4. Kui kaupmees keeldub Makset vastu võtmast või ei vabasta broneeringut või garantiibroneeringut;
5. Teie Kaardiga ostetud kaupade ja teenuste eest;
6. Teie ja kaupmehe või mõne teise Makseteenuse kasutaja vaheliste erimeelsuste eest, kui teie käitumist iseloomustas:
15.1.ii.6.1. Põhjendamatu viivitus
15.1.ii.6.2. Pettuse toimepanek; või
15.1.ii.6.3. Jäme hooletus. (sealhulgas olukorras, kui kahju tekib sellest, et te ei ole teatanud meile oma kehtivaid isikuandmeid)

15.2. Nõustute mitte kasutama Makseteenuseid ebaseaduslikult ja vabastate meid kõikidest nõuetest ja menetlustest, mis põhjustatakse Makseteenuste ebaseadusliku kasutamisega teie, teie Volitatud Isiku(te) või Teis(t)e kaardikasutaja(te) poolt.

15.3. Olete ainuisikuliselt vastutav oma suhtluse eest Kaupmeeste ja teiste Makseteenuse kasutajatega. Me ei ole selleks kohustatud, aga jätame endale õiguse selliseid vaidlusi jälgida või vahendada.

15.4. Asjakohases seadusandluses sätestatud suurimas ulatuses ja punktides 14 ja 15.5 toodud tingimustel on meie käesolevast Lepingust tulenev koguvastutus piiratud järgmiselt:
i. Kui teie kaart on vigane meie süül, piirdub meie vastutus Kaardi väljavahetamisega või meie äranägemisel teie Vabade Vahendite tagasimaksmisega teile; ja
ii. Igas teises olukorras, kus meie Lepingulised kohustused jäävad täitmata, piirdub meie vastutus Vabade Vahendite tagasimaksmisega teile.

15.5. Mitte miski käesolevas Lepingus ei välista ega piira Poolte vastutust surma või isikukahju eest, mis põhjustatakse vastava Poole hooletuse või andmete kuritahtliku vääresitusega.

15.6. Pooled ei kanna vastutust ja seda ei peeta käesoleva Lepingu rikkumiseks, kui viivitus Lepinguliste kohustuste täitmisel või kohustuste mittetäitmine on põhjustatud olukorrast või tingimusest, mille üle asjaosalisel puudub kontroll.

16. Erimeelsuste lahendamine

16.1. Soovime pakkuda oma kõikidele Klientidele parimat kliendikogemust. Kui me mõnes osas ei täida teie ootusi, soovime olukorda heastada.

16.2. Esmajärjekorras suhtlete meie klienditeeninduse meeskonnaga, kellega saab ühendust e-postiga support@erial.com või helistades numbril +372 6150006. Meie klienditeeninduse meeskond kuulab teid ära ja annab endast parima, et lahendada olukord kiiresti ja õiglaselt. Hindame võimalust korrigeerida oma tegevust ja täita oma klientide ootusi.

16.3. Kui te ei ole rahul meie klienditeeninduse meeskonnalt saadud vastusega, võtke palun ühendust meie kaebuste lahendamise meeskonnaga aadressil: Complaints Team of Prepaid Financial Services Ltd, 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT kas kirja teel või e-postiga complaints@prepaidfinancialservices.com.

16.4. Kui kaebuste osakond on teie pöördumise kätte saanud, viivad nad läbi juurdluse, mille tulemustest teatatakse teile 15 päeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Kui me erakorralistel põhjustel ei suuda teile esimese 15 päeva jooksul vastata, teatame teile viivituse põhjuse ja tähtaja, mille jooksul teile vastuse saadame ja mis ei ole pikem kui 35 päeva esmase kaebuse saamisest.

16.5. Kui kaebuste lahendamise meeskond ei suuda teie kaebust lahendada ja te soovite oma kaebuse eskaleerida, võtke palun ühendust ombudsmaniga finantsküsimustes aadressil: Financial Ombudsman Service at South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Ülevaade finantsküsimuste ombudsmani teenustest leiate veebist: https://www.financial-ombudsman.org.uk/consumers/how-to-complain või teise võimalusena saate esitada kaebuse ka oma asukohariigis internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

16.6. Peate esitama meile kõik tšekid ja kogu info, mis teie kaebust puudutavad.

17. Teie isikuandmed

17.1. PFS on Ühendkuningriigi teabevoliniku büroos numbri Z1821175 all registreeritud vastutav andmetöötleja: https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/Z1821175

17.2. Selleks, et osutada teile teie Kontoga seotud teenuseid, peame koguma ja töötlema teie, Lisakaardi kasutajate ja Volitatud Isikute isikuandmeid kas teie nõusolekul või õiguslikul alusel, et täita rahapesuvastastest õigusaktidest tulenevaid või valitsusasutuste poolt kehtestatud kohustusi. Vajaduse korral, kui Konto valdaja on noorem kui 13 eluaastat, vajame selleks vanemate sõnaselget nõusolekut.

17.3. Teie andmete kogumiseks küsitakse teie nõusolekut, teil on õigus anda oma nõusolek või selle andmisest keelduda. Kui keeldute nõustumast oma isikuandmete kogumise ja töötlemisega, jätame endale, tulenevalt oma kohustustest finantsteenuseid pakkuva ettevõttena, õiguse teenuse osutamine lõpetada.

17.4. Võime avaldada või kontrollida teie isikuandmeid koos teiste organisatsioonidega ja hankida teie kohta täiendavaid andmeid selleks, et tuvastada teie isik ja täita kehtivaid rahapesuvastaseid ja valitsusasutuste poolt antud eeskirju. Teie toimikusse tehakse järelepärimise kohta vastav märge.

17.5. Võime teie Kontot käsitledes edastada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes osutavad PFS’le lepingulisi teenuseid. Kõik kolmandad isikud, kellega isikuandmeid jagame, on kohustatud kaitsma teie isikuandmeid ning kasutama neid ainult teie nimel teile osutatavate teenuste pakkumiseks. Kui edastame teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele, veendume eelnevalt alati, et see toimuks turvaliselt ning oleks sellise riigi isikuandmekaitse standardi miinimumnõuetega kooskõlas.

17.6. Teil on õigus saada infot isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame ning parandada selliseid andmeid, kui need on ebatäpsed või puudulikud. Teil on õigus enda antud mistahes nõusolek, mis on antud teatud tüüpi andmetöötluseks, näiteks otseturunduseks, vaidlustada või tagasi võtta.

17.7. Hoiame teie isikuandmeid 6 aastat pärast teile teenuste pakkumise lõppemist, seejärel hävitame teie andmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

17.8. Kui soovite esitada kaebust selle kohta, kuidas meie (või punktis 17.5 nimetatud kolmandad pooled) teie isikuandmeid töötleme, või selle kohta, kuidas teie kaebust on lahendatud, võite esitada oma kaebuse otse järelevalveasutusele ja PFS andmekaitseametnikule.

17.9. Meie puutumatusnormides on kirjas kõik teie kui andmekaitse subjekti õigusi puudutavad üksikasjad ja meie kui vastutava andmetöötleja kohustused. Palun lugege see dokument tähelepanelikult läbi ja veenduge, et mõistate oma õigusi.

18. Tingimuste muutmine

Võime käesolevaid Tingimusi (sh meie Tehingu tasude ja limiitide loetelu) uuendada või muuta. Teade muudatustest avaldatakse kas meie veebisaidil või saadetakse teile e-kirja või tekstisõnumiga vähemalt 2 kuud varem. Makseteenuse kasutamise jätkamist pärast 2-kuulise etteteatamise möödumist loetakse teiepoolseks nõusolekuks uuendatud või muudetud tingimustega. Kui te ei soovi uuenenud tingimustega nõustuda, peate lõpetama Makseteenuste kasutamise ja käesoleva Lepingu vastavalt punktile 10 enne muudatuste jõustumist.

19. Muud sätted

19.1. Võime oma käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi, huve või kohustusi loovutada või üle anda ükskõik millisele kolmandale poolele (sh kogu või suurema osa meie käesoleva Lepinguga seotud äritegevuse ja varade ühinemise, liitumise või omandamise kaudu) 2-kuulise etteteatamisega. See ei mõjuta negatiivselt teie käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

19.2. Mitte miski käesolevas Lepingus ei ole mõeldud kasu toomiseks isikule, kes ei ole käesoleva Lepingu pool ning ühelgi sellisel isikul ei ole 1999. aasta Lepingute (Kolmandate poolte õigused) seaduse alusel õigust pöörata täitmisele käesoleva Lepingu mistahes tingimusi, samas ei mõjuta käesolev tingimus kolmanda poole õigust või õiguskaitsevahendi kasutamist, mis on olemas või saadaval väljaspool mainitud seadust.

19.3. Ükski meie poolt teie kasuks tehtud loobumine või järeleandmine ei mõjuta käesolevast Lepingust tulenevaid meie kõigutamatuid õigusi ja teie kohustusi.

19.4. Käesolev Leping ja selles viidatud dokumendid kujutavad endast kogu pooltevahelist kokkulepet ja käsitust ning asendavad kõiki poolte vahel varem sõlmitud võimalikke kokkuleppeid Lepingu eseme kohta.

20. Rahaliste vahendite kaitse

Seaduse järgi hoitakse kõiki teie Vabade Vahenditega hõlmatud rahalisi vahendeid meile kuuluvatest rahalistest vahenditest eraldi Kliendi Rahaliste Vahendite Kontol kooskõlas 2011. aasta e-raha eeskirjades sätestatud kaitsemeetmetega. Juhul, kui me muutume maksejõuetuks, on need rahalised vahendid meie võlausaldajate esitatud nõuete eest kaitstud.

21. Eeskirjad ja seadused

21.1. Makseteenused, Kaart ja Konto on makseteenused ja mitte hoiustamis-, krediidi- ega pangandustooted ega ole kaetud Finantsteenuste tagamise skeemiga.

21.2. Käesolev leping allub ja seda tõlgendatakse Inglismaa ja Walesi seaduste alusel; kõiki käesoleva Lepinguga seotud erimeelsusi ja nõudeid lahendatakse jagatud pädevuse alusel Inglise kohtuasutustes. Kui teie elukoht ei ole Inglismaal ega Walesis, võite esitada hagi ka oma elukohajärgse riigi kohtuasutusele.