Pressikeskus

Kaaskiri - Ly Müürsoo HLÜ ERIAL saneerimisnõustaja

Lugupeetud HLÜ ERIAL võlausaldaja

Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja algatas 03.03.2021.a. määrusega HLÜ ERIAL (reg.kood 14411913) saneerimismenetluse ja nimetas saneerimisnõustajaks Ly Müürsoo.

Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja algatas 03.03.2021.a. määrusega HLÜ ERIAL Harju Maakohus kinnitas 31.05.2021.a. määrusega HLÜ ERIAL saneerimismenetluses võlausaldajate poolt vastuvõetud ja kohtule esitatud 07.04.2021.a. saneerimiskava. Tallinna Ringkonnakohus jättis 17.02.2023.a. määrusega Harju Maakohtu 31.05.2021.a. määruse resolutsiooni muutamta, kui osaliselt muutis lahendi põhjendusi. Tallinna Ringkonnakohus jättis määruskaebused rahuldamata. Määrus jõustus 08.03.2023.a..

Seega leidis ka Tallinna Ringkonnakohus, et hoiustajate poolt vastuvõetud ja kohtu poolt kinnitatud saneerimiskava on realistlik ja täiedetav.

16.12.2023.a. esitasid HLÜ ERIAL juhatus ja saneerimisnõustaja kohtule ühise taotluse saneerimiskavaga ettenähtud väljamaksete tähtaegade edasilükkamiseks aasta võrra.

Kohus tegi saneerimisnõustajale ülesandeks edastada kohtu kaaskiri koos taotlusega kõikidele võlausaldajatest puudutatud isikutele või nende õigusjärglastele.

Kohus palub puudutatud isikutel anda vastus saneerimiskava muutmise kohta kohtule hiljemalt 1.aprilliks 2024.

Vastus tuleb (soovi korral, vastamine ei ole kohustuslik) edastada kohtu e-posti aadressil hmktallinn.menetlus@kohus.ee , märkides selgitusse ts.asja numbri 2-21- 2597. Vastamine ei ole kohustuslik.

Saneerimisnõustaja soovib veel kord rõhutada, et saneerimismenetlusele alternatiivne menetlus on pankrotimenetlus, kus pankrotihaldur müüb pankrotivara ja pankrotivara müügi arvelt toimub võlausaldajate (s.o hoiustajate) nõuete rahuldamine. HLÜ ERIAL ei oma kinnisvara, HLÜ ERIAL varaks on tütarettevõtete osad ja väljaantud laenud, kuid laenude tagasimaksmise tähtajad ei ole suures osas veel saabunud. PankrS § 42 kohaselt pankroti väljakuulutamisega loetakse võlgniku võlausaldajate (s.o hoiustajate) kõigi nõuete tasumise tähtpäev saabunuks, kuid see ei kehti võlgniku võlgnike (ehk siis HLÜ-lt ERIAL laenu saanute) suhtes, laenu saajad peavad oma kohustused HLÜ ERIAL ees täitma vastavalt lepingu tingimustele ja seda ei saa võimaliku pankrotimenetluse ajal pankrotihaldur kiirendada. Seega siis võivad pankrotihalduri poolt tehtavad väljamaksed venida väga pikkadele aastatele.

Seega kokkuvõtvalt leiab saneerimisnõustaja, et saneerimismenetlus on võlausaldajate (hoiustajate) jaoks kindlasti parem ja edukam ka siis, kui kava täitmine lükatakse ühe aasta võrra edasi, kui saneerimismenetlusele alternatiivne pankrotimenetlus.

Teie mõistvale suhumisele lootma jäädes,
Ly Müürsoo
HLÜ ERIAL saneerimisnõustaja

 

 

17.01.2024